Реферат Тема дипломной работы Автоматизированные архивные технологии в учреждении «Зональный государственный архив в г. Борисове»: состояние, поиск, решение


Скачать 36.78 Kb.
НазваниеРеферат Тема дипломной работы Автоматизированные архивные технологии в учреждении «Зональный государственный архив в г. Борисове»: состояние, поиск, решение
Дата публикации10.01.2019
Размер36.78 Kb.
ТипРеферат
yniver.ru > Документы > Реферат
Реферат

Тема дипломной работыАвтоматизированные архивные технологии в учреждении «Зональный государственный архив в г.Борисове»: состояние, поиск, решение

Вопрос автоматизации очень актуален, так как компьютерные технологии с каждым днем все больше входят в жизнь современного человека. Практически невозможно уже представить себе сферу человеческой деятельности, в которой компьютеру пока не нашлось применения. А при работе с документами его значение трудно переоценить.

Цель данной дипломной работы – выявить и представить результаты формирования и развития автоматизированных технологий в учреждении «Зональный государственный архив в г. Борисове».

Для этого поставлены задачи:

Составить историографический и источниковый обзор по теме исследования.

Определить состояние и характер автоматизированных технологий.

Выявить проблемы возникающих в процессе автоматизации в учреждении.

Представить формы и уровни использования программных модулей в учреждении и пути решения проблем.

Объектом работы будет являться учреждение «Зональный государственный архив в г.Борисове», а предметом – новые автоматизированные средства и системы, а также их применение в архивном деле.

Структура работы:

Дипломная работа состоит из оглавления, пяти глав, заключения, списка источников и литературы, приложения.

Изучая данную тему, выявились следующие моменты:

На сегодняшний день существует проблема с программистами в архиве. До 2014 года такой проблемы не возникало, работу по профилактическому и ремонтному обслуживанию компьютерного парка осуществляло ОДО «Гамма» и был заключен с ними договор. Но на сегодняшний день договор не перезаключен, по причине то, что программной не запланировано финансирование. У этой проблемы есть два выхода первый это заключение договора и оплата внебюджетными средствами, а второй введение в штат программиста.

В архиве также имеется проблема с оперативностью наполнения баз данных, собственной разработки. Так как ее заполняют архивисты не отвлекаясь от основной работы, то это происходит медленными темпами, чем хотелось бы. На мой взгляд, было бы разумно выделить отдельного человека для этой работы, которого ничего не отвлекало бы, так как это работа требует особого внимания. И само наполнение происходило бы оперативно. В архиве также проводиться работа по сканированию описей архива, продолжается оцифровки дел.
Реферат

Тэма дыпломнай работы – аўтаматызаваныя архіўныя тэхналогіі ў установе «Занальны дзяржаўны архіў у Барысаве»: стан , пошук, рашэнне.

Пытанне аўтаматызацыі вельмі актуальны, так як камп'ютэрныя тэхналогіі з кожным днём усё больш уваходзяць у жыццё сучаснага чалавека. Практычна немагчыма ўжо ўявіць сабе сферу чалавечай дзейнасці, у якой камп’ютэру пакуль не знайшлося прымянення. А пры працы з дакументамі яго значэнне цяжка пераацаніць.

Мэта дадзенай дыпломнай работы – выявіць і прадставіць вынікі фарміравання і развіцця аўтаматызаваных тэхналогій у установе «Занальны дзяржаўны архіў у г. Барысаве».

Для гэтага пастаўленыя задачы:

Скласці гісторыяграфічны і источниковый агляд па тэме даследавання.

Вызначыць стан і характар ​​аўтаматызаваных тэхналогій.

Выявіць праблемы ўзнікаюць у працэсе аўтаматызацыі ў установе.

Прадставіць формы і ўзроўні выкарыстання праграмных модуляў ў установе і шляхі вырашэння праблем.

Аб'ектам працы будзе з'яўляцца ўстанова «Занальны дзяржаўны архіў у Барысаве», а прадметам – новыя аўтаматызаваныя сродкі і сістэмы, а таксама іх прымяненне ў архіўным справе .

Структура работы:

Дыпломная работа складаецца з зместа, пяці глаў, заключэння, спісу крыніц і літаратуры, прыкладання.

Вывучаючы дадзеную тэму, выявіліся наступныя моманты :

На сённяшні дзень існуе праблема з праграмістамі ў архіве . Да 2014 года такой праблемы не ўзнікала, працу па прафілактычным і рамонтных абслугоўванні камп'ютэрнага парку ажыццяўляла ТДА "Гама" і быў заключаны з імі дагавор. Але на сённяшні дзень дамова не перазаключыць, па прычыне тое, што праграмнай не запланавана фінансаванне. У гэтай праблемы ёсць два выйсця першы гэта заключэнне дагавора і аплата пазабюджэтнымі сродкамі, а другі ўвядзенне ў штат праграміста.

У архіве таксама маецца праблема з аператыўнасцю напаўнення баз дадзеных, уласнай распрацоўкі. Так як яе запаўняюць архівісты не адцягваючыся ад асноўнай працы, то гэта адбываецца павольнымі тэмпамі, чым хацелася б. На мой погляд, было б разумна вылучыць асобнага чалавека для гэтай працы, якога нічога не адцягвала б, так як гэта праца патрабуе асаблівай увагі. І само напаўненне адбывалася б аператыўна. У архіве таксама праводзіцца работа па сканаванні вопісаў архіва, працягваецца лічбавання спраў.
Abstract

Thesis –Automated archival technologies in the institution " Zonal State Archives in Borisov " : status, search , solution.

Automation question is very relevant , since computer technology every day more and more are included in the life of modern man . Is almost impossible to imagine a sphere of human activity in which the computer has not yet found application. And when working with documents it could not be overemphasized .

The purpose of this thesis – to identify and present the results of the formation and development of automated technologies in the institution "Zonal State Archives in Borisov."

To do this, set the tasks:

Be historiography and source overview of the research topic .

Determine the status and nature of automated technologies.

Identify the problems arising in the process automation facility.

Submit forms and levels of use of software modules in organization and ways of solving problems.

The object of the work will be the establishment of "Zonal State Archives in Borisov," and the subject - new automated tools and systems, as well as their application in the archive business .

Structure:

Thesis consists of a table of contents , five chapters, conclusion, list of sources and references, application.

Studying this topic, the following points emerged:

To date, there is a problem with programmers in the archive. Until 2014, this problem does not arise, the preventive and corrective maintenance of computer park exercised ODO "Gamma" and was awarded a contract with them . But to date, the contract is not renegotiated, because that program is not planned financing. This problem has two outputs is the first conclusion of the contract and payment of extrabudgetary funds, and the second introduction to the state of the programmer.

The archive also has a problem with the urgency of filling databases own design. Since it is filled with archivists without detracting from the main job, then this is slower than we would like. In my opinion, it would be wise to allocate a single person for the job, which nothing would distract, as this work requires special attention. And needless filling would occur quickly. The archive also be made by scanning inventories archive digitization continues Affairs .

Добавить реферат в соцсети

Похожие:

Реферат Тема дипломной работы Автоматизированные архивные технологии в учреждении «Зональный государственный архив в г. Борисове»: состояние, поиск, решение iconМинистерство образования республики беларусь белорусский государственный...
Объем дипломной работы составил 54 страницы, в процессе исследования было использовано 77 источников

Реферат Тема дипломной работы Автоматизированные архивные технологии в учреждении «Зональный государственный архив в г. Борисове»: состояние, поиск, решение iconРеферат дипломной работы
Право, ислам, фикх, шариат, мазхаб, суннизм, шиизм, коран, сунна, иджтихад, иджма, имам, фундаментализм, радикализм

Реферат Тема дипломной работы Автоматизированные архивные технологии в учреждении «Зональный государственный архив в г. Борисове»: состояние, поиск, решение iconГосударственное образовательное учреждение высшего профессионального...
Обучение сопровождается практикой работы на современных профессиональных пк с выполнением лабораторных работ по темам программы....

Реферат Тема дипломной работы Автоматизированные архивные технологии в учреждении «Зональный государственный архив в г. Борисове»: состояние, поиск, решение iconФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение...
Целью данной работы является информационный поиск с использованием баз данных и архивов научно-технической информации

Реферат Тема дипломной работы Автоматизированные архивные технологии в учреждении «Зональный государственный архив в г. Борисове»: состояние, поиск, решение iconРеферат дипломной работы Карпович Екатерины Юрьевны «Стадии нормотворческого...
Ключевые слова: нормотворчество, нормотворческий процесс, стадии нормотворческого процесса, нормативные правовые акты

Реферат Тема дипломной работы Автоматизированные архивные технологии в учреждении «Зональный государственный архив в г. Борисове»: состояние, поиск, решение iconРеферат Работа посвящена созданию курсового проекта по основам ngn
Целью дипломной работы является разработка курсового проекта, который позволит обобщить и дополнить пройденный материал по основам...

Реферат Тема дипломной работы Автоматизированные архивные технологии в учреждении «Зональный государственный архив в г. Борисове»: состояние, поиск, решение iconГосударственный архив иркутской области путеводитель по фондам государственного...
Фонды органов, учреждений управления и самоуправления малыми народностями Иркутской губернии

Реферат Тема дипломной работы Автоматизированные архивные технологии в учреждении «Зональный государственный архив в г. Борисове»: состояние, поиск, решение iconРеферат должен отражать современное состояние вопроса и полностью раскрывать тему
Контроль качества выполненной самостоятельной работы будет осуществлен в процессе очной части цикла

Реферат Тема дипломной работы Автоматизированные архивные технологии в учреждении «Зональный государственный архив в г. Борисове»: состояние, поиск, решение iconРеферат Тема работы: «Фосфорные бомбы» Тип работы: учебно исследовательская работа Работу
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10» пкго

Реферат Тема дипломной работы Автоматизированные архивные технологии в учреждении «Зональный государственный архив в г. Борисове»: состояние, поиск, решение iconРеферат Тема: Украинская культура: развитие и современное состояние...
Ее на территории Левобережья (Гетманщина) на правах автономии просуществовала в составе Российской империи до начала 80-х гг. XVIII...
При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
yniver.ru
..На главнуюПоиск